כל הנאמר, המצוין והנכתב באתר זה, לרבות במאמרים ו/או בפוסטים המפורסמים במסגרתו אינו מהווה ייעוץ משפטי כלל ועיקר ואינו מהווה הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטה של הליכים משפטיים ו/או פעולות משפטיות או אחרות מכל מין וסוג שהוא.

כל הקורא מאמר ו/או חומר אחר המצוי באתר עושה זאת על אחריותו בלבד, וכי אין ולא תהיה לקורא באתר, לרבות בעניין המאמרים המפורסמים בו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ואין בקריאת מאמר ו/או חומר כלשהו באתר בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ו/או להצמיח עילת תביעה ו/או ליצור כל דרישה ו/או טענה כנגד הכותב והמפרסם באתר זה.

בנוסף להבהרה משפטית זו, הרי שלכך מצטרפת הבהרה פרטנית (ככל וישנה) אשר צורפה לכל פרסום ו/או מאמר אחרים אשר מפורסמים באתר.

יתר על כן, אין לעשות כל שימוש פרסומי בתוכן המצוין באתר, זאת מבלי יוצא מן הכלל, איסור זה חל כמובן על שימוש פרסומי במאמרים לצרכים מסחריים ואחרים.

יודגש, כל פרסום תכני האתר על מאמריו הינו אסור, אלא אם כן ניתנה הסכמתו של עו"ד חגי אורגד בכתב ובמפורש לפרסום.