ביטול חוזה בצל משבר הנגיף קורונה

ביטול חוזה בצל משבר הנגיף קורונה / מאת עו"ד ונוטריון חגי אורגד

 1. בימים טרופים אלה עובר העולם כולו טלטלה כמוה לא ידענו מזה למעלה ממאה שנים. משבר הנגיף קורונה גורם לשיתוק מערכות הן ברמה בינלאומית, הן ברמה מדינתית, הן ברמת חברות פרטיות והן ברמת אנשים פרטיים.
 2. לפיכך, מייד אנו שואלים את עצמנו באשר לעניין ביטול חוזה וכיצד משבר הנגיף קורונה משפיע משפטית על חיינו, אלו אפשרויות עומדות למעשה לרשותנו עת אנו עומדים בפני מצב של היעדר האפשרות לקיים חוזה ככתבו וכלשונו ולמעשה להוביל להליך של ביטול חוזה.
 3. ביטול חוזה או שמא סיכולו, קרי, אי יכולת לקיים התחייבויות הנובעות מהתחייבות חוזית קיים בדבר החקיקה שיובא להלן מימים ימימה. מובא כלשונו סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 (להלן: "חוק החוזים תרופות"):

"18.  (א)  היתה הפרת החוזה תוצאה מנסיבות שהמפר, בעת כריתת החוזה, לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן או שלא ראה ושלא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים, לא תהיה ההפרה עילה לאכיפת החוזה שהופר או לפיצויים.

(ב)  במקרים האמורים בסעיף קטן (א) רשאי בית המשפט, בין אם בוטל החוזה ובין אם לאו, לחייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה או, על פי בחירה כאמור בסעיף 9, לשלם לו את שוויו, ולחייב את המפר בשיפוי הנפגע על ההוצאות הסבירות שהוציא ועל ההתחייבויות שהתחייב בהן באופן סביר לשם קיום החוזה, והכל אם נראה לבית המשפט צודק לעשות כן בנסיבות הענין ובמידה שנראה לו."

 1. עינינו הרואות כי עניין ביטול חוזה מוכר במסגרת החקיקה הישראלית, כך שהמחוקק היה ער למצבי קיצון בדיוק כפי שאנו מצויים כעת, כלומר משבר הנגיף קורונה.
 2. לא יכול להיות ספק בכך שיש להבחין הבחן היטב בין שני מצבים, האחד אי רצון לקיים חוזה ולמעשה להוביל למצב של ביטול חוזה מתוך היעדר כדאיות כלכלית למשל או מתוך שינוי נסיבות שאינו מצדיק זאת, מתוך גחמה או מתוך כל סיבה שאינה מוצדקת אחרת. זאת במובחן ממצב במסגרתו אנו מעוניינים ורוצים לקיים את החוזה, אך נבצר מאתנו לעשות כן ולמעשה בשל משבר הנגיף קורונה אנו מובלים לתוצאת ביטול חוזה. ניתן דוגמא לאי עמידה בהתחייבויות חוזיות ולמעשה ביטול חוזה בצל משבר הנגיף קורונה : טלו דוגמא של זוג צעיר אשר רכש דירה והתקשר בהתחייבות חוזית מחייבת לפני שהחל משבר הנגיף קורונה , ברור לכולנו שאיש לא חשב ולו לרגע עת נכרת החוזה המחייב כי משבר הנגיף קורונה יתפרץ וישנה את חיי כולנו. אותו זוג צעיר שתכנן לקבל הלוואת משכנתא מהבנק כעת מסורב על ידי הבנק לקבל את אותה הלוואה בשל המשבר הכלכלי שהזוג הצעיר נקלע אליו, כלומר הבעל או האישה או שניהם פוטרו מעבודתם, הבנק מבין כי יכולת ההחזר של הזוג הצעיר פחתה משמעותית או שמא איננה קיימת ולכן הבנק מסרב לתת הלוואה לאותו זוג צעיר, ולפיכך אין להם אמצעים כלכליים להשלים את העסקה מחד, ומאידך המוכר נאחז בהוראות החוזיות ומעוניין להשלים את העסקה ככתבה וכלשונה, שכן במקרים רבים גם הוא מסתמך על אותם אמצעים כלכליים בכדי לרכוש דירה, וכך השרשרת הולכת  ומתארכת ויוצרת מעגלים כמעט אינסופיים של מצוקה כלכלית בגין ביטול חוזה בצל משבר הנגיף קורונה.
 3. אז מי צודק אתם שואלים? הקונה אשר בלית ברירה הוא מובל להליך ביטול חוזה או שמא המוכר אשר עומד על קיום החוזה ומתנגד להליך ביטול חוזה וטוען כי באחריותו הבלעדית של הקונה לממן כלכלית את העסקה על אף משבר הנגיף קורונה ועל אף הקשיים הכלכליים אשר מובילים להליך ביטול חוזה.

כמובן שהתשובה לשאלה מעלה הינה תשובה מורכבת וסבוכה וכי כל מקרה יבחן על פי נסיבותיו והעובדות המתאימות בכל תיק ותיק.

 1. יחד עם זאת, ניתן בהחלט לומר כי העיקרון המנחה – הכללי כי יש להביא בחשבון נסיבות שהן תולדה של כוח עליון, כגון משבר הנגיף קורונה אשר פוקד אותנו, ואין להתעלם מנסיבות מיוחדות אלה.
 2. יש כמובן להפריד בין חוזה שנחתם לאחר שכבר היה ידוע שמשבר הנגיף קורונה כבר פרץ, לבין חוזים אשר נחתמו לפני שמשבר הנגיף קורונה פרץ.
 3. חשוב לציין כי חובת תום הלב אשר מלוא כל הארץ כבודה והיא מרכיב דומיננטי ביותר בשיטת המשפט הישראלי, חלה כמובן בבחינת מקרים אשר עוסקים בעניין ביטול חוזה.
 4. ברור לכולנו כי שימוש לרעה במשבר הנגיף קורונה לא יצמיח סעד בבית המשפט, שכן הפעלת סעיף 18 לחוק החוזים תרופות תלויה בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה וכמובן בחובה לפעול בתום לב, סבירות, הגינות ובדרך מקובלת.
 5. חשוב שנבין כי ככל הנראה ובהתאם לנסיבות חוזה אשר באמת ובתמים יהא בלתי אפשרי לקיימו בשל משבר הנגיף קורונה, או אז קיימת סבירות גבוהה כי יחול המנגנון הקיים בסעיף 18 לחוק החוזים תרופות, או אז העניין יוביל להליך ביטול חוזה.
 6. חשוב שנדגיש כי באם למרות משבר הנגיף קורונה ישנה אפשרות לקיים את החוזה ולא להוביל להליך ביטול חוזה , אזי יש לקיים את החוזה ולא "לתפוס טרמפ" על משבר הנגיף קורונה ולהוביל להליך ביטול חוזה על אף שניתן לקיימו.
 7. בנימה אישית אציין כי שלוחה לכולכם ברכת בריאות איתנה ובשורות טובות, מי יתן כי משבר נגיף הקורונה יחלוף מהעולם במהרה והחיים ישובו למסלולם.

חשוב שכל אחד ואחד מאתנו יכלכל את צעדיו בתבונה, תוך קבלת ייעוץ משפטי רציני באשר לאפשרות ביטול חוזה בצל משבר הנגיף קורונה , זאת מבלי לקפוץ למסקנות נמהרות אשר עלולות להוביל לתהום משפטית, אלא יש לנהוג בבחינת "סוף מעשה במחשבה תחילה" ולהגיע לתוצאה מיטבית.

סיכום

אכן עניין ביטול חוזה הינו עניין סבוך ורווי פרטים ומכשולים. בהינתן מצב זה, הרי שכאן בהחלט זה לא המקום "לקיצורי דרך", שכן קיצורי דרך עלולים להביא את הצד "המקצר" לאבדון. הסיבות לכך הן ברורות ופשוטות כאחד, שהרי נזקים כלכליים עלולים להיגרם למי מהצדדים בעניין ביטול חוזה הנעשה באופן לא מקצועי ולא רציני,  הנזקים עלולים להיות עצומים אשר להם השלכות קשות ביותר.

אין משמעות הדבר כי יש להימנע מעריכת חוזים או מביטולם כאשר נכון הדבר אלא יש לעשות זאת באופן מקצועי- משפטי, זהיר ונכון. הדבר דומה בדיוק נמרץ לנהיגה במכונית, שימוש מושכל ונבון יוביל אותנו ליעד – מחוז חפצינו בשלום ובבטחה, ואילו שימוש רשלני ולא זהיר במכונית יוביל אותנו לתאונה מחרידה אשר  תוצאותיה ברורות, אינן רצויות ומיותר לפרטן. כאשר עסקינן בנושא כה רגיש כגון ביטול חוזה בייחוד בתקופה כה רגישה בה אנו שרויים בצל משבר הנגיף קורונה יש להקפיד הקפד היטב על מכלול הפרטים וביצוע משפטי ומקצועי לעניין הליך ביטול חוזה לכן ישנה חשיבות עליונה לכך שיערך ביטול חוזה על ידי  עורך דין מקצועי שהוסמך לכך ועוסק בתחום החוזים ובעל נסיון רב בתחום.

עורך הדין אורגד ח גי הינו עורך דין ונוטריון ותיק מאוד ומנוסה בענייני חוזים לרבות בעניין ביטול חוזה.

הבהרות משפטיות

תנאי לקריאת מאמר זה הינו הסכמה לתוכן ההבהרות המשפטיות המופיעות באתר משרד עו"ד ונוטריון חגי אורגד וכן אלה המצויות מטה.

יצוין, כי האמור במאמר זה לעיל בנושא ביטול חוזה בצל משבר הנגיף קורונה אינו אלא סקירה כללית בלבד של נושא ביטול חוזה בצל משבר הנגיף קורונה ובוודאי אינו ממצה את מכלול ההיבטים הסבוכים אשר רלוונטיים לעניין ביטול חוזה בצל משבר הנגיף קורונה.

אין לראות בתוכן המאמר או במה שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, ותוכנו או אי תוכנו אינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ משפטי בכלל ובנושא ביטול חוזה בצל משבר הנגיף קורונה בפרט. כמו כן, מאמר זה אינו מהווה כלל ועיקר הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטת פעולות ו/או צעדים ו/או הליכים כאלה ואחרים. כותב המאמר אינו אחראי באופן עקיף או ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה שתינקט כתוצאה מקריאת המאמר.

אשר על כן, עקב הסוגיות הסבוכות שעומדות על הפרק עת עסקינן בעניין  ביטול חוזה בצל משבר הנגיף קורונה יש לפנות בראשית הדרך לעורך דין מנוסה המומחה בתחום החוזים והיודע היטב את מלאכתו, על מנת שמלאכה זו ותוצאותיה תבוצע באופן משפטי-מקצועי, נכון ונבון.

אודות כותב המאמר –

כותב המאמר הינו עורך הדין ונוטריון חגי אורגד, אשר מצוי ובקיא בתחום דיני החוזים ומעורה בפרטים מזה שנים רבות. עורך הדין ונוטריון חגי  אורגד הינו בעל תואר L.L.B במשפטים, אשר לפני שנים רבות סיים את לימודיו האקדמיים בהצטיינות יתרה והוסמך כעורך דין.

עורך הדין ונוטריון חגי אורגד, מלווה ומטפל מזה שנים רבות תיקים מורכבים ביותר העוסקים בתחומי משפט: חוזים, הפרת חוזים, ביטול חוזה ללא פשרות, בהצלחה ובכשרון רב לשביעות רצון לקוחותיו המלאה.

קראו מאמר בעניין זהירות, צו למניעת הטרדה מאיימת לפניך

עו"ד  בקריות

לקביעת פגישת ייעוץ

השאירו פרטים ונחזור אליכם