הנקודות הקריטיות לעניין התנגדות לצו ירושה

מהו צו ירושה? מהי משמעות צו ירושה?

מתי נדרש הליך במסגרתו יינתן צן ירושה? כיצד מגישים התנגדות לצו ירושה?

אם כן, במאמרינו זה נשיב על שאלות נכבדות אלה ועוד.

צו ירושה זהו צו שניתן על ידי הרשם לענייני ירושה או על ידי בית דין דתי.  בקשה למתן צו ירושה מוגשת כאשר אין בנמצא צוואה שהותיר בחייו המנוח. יחד עם זאת, ישנן סיטוציות ייחודיות במסגרתן יהא מקום להגיש בקשה למתן צו ירושה וכן בקשה למתן צו קיום צוואה.

עיינו בסעיף 2 לחוק הירושה המובא להלן –

היורשים

"היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה; הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה".

אם כן, חשוב שנבין כי לאחר שאדם נפטר עזבונו עובר ליורשיו בין אם על פי דין (בהתאם להוראות חוק הירושה) ובין אם על פי צוואה. ברם, לא נוכל לבצע כל פעולה פורמאלית ללא צו ירושה,  כגון העברת זכויות בנכסי מקרקעין ו/או העברת זכויות כלכליות כגון זכויות כספיות בחשבון בנק. הרי לא די בכך שנוכיח כי בן המשפחה נפטר על מנת לבצע פעולה פורמאלית כאמור, אלא אנו נזדקק לצו ירושה בכדי לעשות כן.

כאשר עסקינן במצב במסגרתו בו אנו נדרשים להגיש בקשה למתן צו ירושה המשמעות היא שהירושה תחולק בין היורשים על פי ההסדר הקבוע בדין, קרי,  על פי הוראות חוק הירושה תשכ"ה- 1965 (לעיל ולהלן: "חוק הירושה"). התנגדות לצו ירושה יכולה להתקיים במקרה הקלאסי במסגרתו קיימת בידי אחד היורשים צוואה והוא דורש כי חלוקת העזבון תבוצע על פי הוראות הצוואה ולא על פי המנגנון הקבוע בחוק הירושה, היינו לא על פי צו ירושההתנגדות לצו ירושה יכולה להתקיים כאשר בפי הטוען, היורשים על פי דין כפי שדורש מבקש צו הירושה, אינם היורשים על פי דין בהתאם לחוק הירושה, או כי ישנם יורשים נוספים הרשאים לרשת את המנוח על פי הוראות חוק הירושה. אלה מובאות כדוגמאות בלבד, שכן ישנן עילות רבות נוספות במסגרתן מתנגד יכול להעלות התנגדות לצו ירושה. במקרים אלה ועוד  על המתנגד להגיש התנגדות לצו ירושה. ברי, כי צוואה כשרה גוברת על מצב בו ישנה ירושה על פי דין, כלומר על פי חוק הירושה. שכן ההנחה היא שכאשר המנוח ערך צוואה הוא ביקש בכך להתנות על המנגנון הקבוע בחוק הירושה.

 עיינו בסעיף 67 לחוק הירושה המובא כלשונו:

הגשת התנגדויות –

"הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום, יודיע על כך הרשם לעניני ירושה ברבים ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות; כל המעונין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לעניני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו".

כאשר מוגשת בקשה למתן צו ירושה, אזי הרשם לענייני ירושה דואג לפרסם את דבר הגשת הבקשה למתן צו ירושה ברבים ולכולי עלמא (הפרסום נעשה בעיתון יומי), המטרה הינה ברורה, על מנת שהדברים לא ייעשו במחשכים ושיהיו גלויים כלפי כל, בעיקר על מנת להתריע בפני מתנגדים פוטנצאליים כי עליהם או באפשרותם להגיש התנגדות לצו ירושה. אי הגשת התנגדות לצו ירושה  במועד או אי הגשתה בכלל עלולה לגרום לנזקים עצומים למי שטוען שהוא זוכה פוטנציאלי של עזבון המנוח. על כן, דרושה כאן עירנות מירבית וכן נמרצות בכדי להימנע מסיטוציה שייתכן ותהא בלתי הפיכה. 

עקרונית בהינתן צו ירושה, הנהנים על פי צו הירושה יכולים לפעול על פי צו הירושה כל עוד אין כל מניעה פורמאלית- משפטית המונעת מהם לעשות כן, לרבות רישום נכסים, העברת זכויות כספיות וכו'..

הגשת התנגדות לצו ירושה ראוי שתוגש על ידי עורך דין המתמחה בתחום, זו תוגש בהתאם לנסיבות ולעובדות בתיק, באופן רציני ומקצועי, יסודי ועל פי הדין, כאשר זו מושתתת על יסודות עובדתיים, סעיפי חוק ופסיקה רלוונטיים. על הליך התנגדות לצו ירושה להעלות עילה כבדת משקל שתשכנע את בית המשפט כי ראוי שלא ליתן צו ירושה כבקשת המבקש, על התנגדות לצו ירושה להיות מלווה במסמכים מתאימים וכן להיתמך בתצהיר, הגשת התנגדות לצו ירושה  כרוכה בתשלום אגרה.

הבהרות משפטיות –

יצוין כי האמור במאמר זה לעיל, אינו אלא סקירה כללית בלבד של נושא התנגדות לצו ירושה המורכב ורווי הפרטים.

אין לראות בתוכן המאמר או במה שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, ותוכנו או אי תוכנו אינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ משפטי. כמו כן, מאמר בנושא התנגדות לצו ירושה אינו מהווה כלל ועיקר הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטת פעולות ו/או הליכים כאלה ואחרים. כותב המאמר אינו אחראי באופן עקיף או ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה שתינקט כתוצאה מקריאת המאמר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באחריות קורא המאמר בנושא התנגדות לצו ירושה וכתנאי לקריאת המאמר בנושא, לקרוא ולהסכים לכל תנאי השימוש כפי שאלה מופיעים באתר משרד עו"ד חגי אורגד.

לקביעת פגישת ייעוץ

השאירו פרטים ונחזור אליכם