הנקודות שחייבים לדעת בעניין התנגדות לצו קיום צוואה

הצורך בצו קיום צוואה –

"אין לתבוע זכויות על פי צוואה ואין להיזקק לה כצוואה אלא אם ניתן עליה צו קיום לפי הוראות הפרק החמישי".

בסעיף 39 לחוק הירושה תשכ"ה-1965 (לעיל ולהלן: "חוק הירושה") שמובא לעיל מובלטת ומובהרת חשיבותו של צו קיום צוואה.

מתי נדרש לנקוט בהליך התנגדות לצו קיום צוואה?

בכדי להשיב על השאלה בעניין תזמון ואופן נקיטת התנגדות לצו קיום צוואה, ראוי שנבין תחילה מהו צו קיום צוואה. אם כן, צו קיום צוואה הינו המסמך הפורמאלי ההכרחי, אשר  בבסיסו קיימת הצוואה אשר מהווה את מכלול ההוראות הצוואתיות אשר ציווה המנוח טרם מותו.

כפי שניתן לראות לעיל, צוואה לבדה אינה מסמך פרקטי עימו ניתן לבצע פעולות כאלה ואחרות כגון רישום נכסי מקרקעין, משיכת כספים מחשבונות בנק ו/או מחסכונות וכן ניכוס זכויות כלכליות אחרות של המנוח. צוואה הינה הבסיס המהותי לכל אלה, אך אינה יכולה לעמוד לבדה עת מבקשים לבצע פעולות פרקטיות הלכה למעשה כאמור לעיל. כאשר ניתן צו קיום צוואה, ניתנת האפשרות לנכס לנהנה על פי הצוואה  את רכוש המנוח,  הכל בהתאם להוראות הצוואה.

משכך, צו קיום צוואה הינו מסמך חשוב ביותר בלעדיו הצוואה עומדת כמעין כלי ריק ומבלי היכולת לעשות עם הצוואה שימוש מעשי. צו קיום צוואה הינו כלי עבודה לכל דבר ועניין עימו אפשר לפעול ברוח הוראות הצוואה בכל המוסדות הפורמליים על מנת להגשים את הצוואה ברוח הוראות הצוואה כפי שציווה המנוח.

נוכח האמור, חשובה מאוד פעולת התנגדות לצו קיום צוואה באופן מקצועי וכן חשוב תזמונה של הגשת התנגדות לצו קיום צוואה, משום הסיבה כי כאשר ניתן צו קיום צוואה עקרונית אין "כל מחסום" בפני הזוכה על פי הצוואה והוא רשאי לפעול ברוח הוראות הצוואה וליצור "מציאות חדשה" בשטח.

התנגדות לצו קיום צוואה, עשויה לנבוע ממכלול עילות המפורטות בחוק הירושה וכן בפסיקה העניפה שנפסקה בעטיו, להלן תובאנה דוגמאות על קצה המזלג.

להלן תובא לשון סעיף 30 לחוק.

אונס איום וכו'

  1. (א)  הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה.

    (ב)   הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות – אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אילמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה; אם אי-אפשר לעשות כן – בטלה הוראת הצוואה.

צוואה בלתי חוקית וכו'

  1. הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי – בטלה.

עיננו הרואות כי ניתן להגיש התנגדות לצו קיום צוואה, גם כאשר הזוכה על פי הצוואה או מי מטעמו כפו את רצונם על המצווה, או שמא איימו על המצווה, השפיעו עליו באופן בלתי הוגן, או שמא רימו אותו.

המנגנון הקבוע בסעיף 30 לחוק, נועד למנוע מצב במסגרתו הכתוב בצוואה אינו משקף את רצון המצווה נכונה, אלא נעשה בעקבות הפעלת השפעה, תרמית, איום וכו' על ידי גורמים הצפויים ליהנות ממתן צו קיום צוואה או על ידי עושי דברם.

המנגנון הקבוע בסעיף 34 לחוק, קובע למעשה כי הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי בטלה. לצורך הדוגמא, באם המצווה התנה את הוראות ביצוע צוואותו רק אם חלילה הנהנה יעבור עבירה פלילית, אזי ברור שהוראה זו בטלה, שאם לא כן ניתן את ידינו לתוצאות אבסורדיות במסגרתן נעודד חלילה נהנים לעבור עבירות פליליות, רק כדי שיוכלו ליהנות מהוראות הצוואה.

חשוב לציין כי מטרת המטרות של צו קיום צוואה היא לשקף נאמנה את רצון המצווה ללא כל סטיות מרצונו, לכן, קיים הליך בדיקה והתנגדות מסודר במסגרת התנגדות לצו קיום צוואה. באשר לרצון המצווה, הרי שכאמור רצונו זה מכובד לחלוטין, ברם מסוייג או מוגבל כמצוות סעיף 34 לחוק.

על פי החוק, כאשר הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה אזי על הרשם לענייני ירושה להודיע על כך ברבים (על פי רוב הודעה זאת נעשית במסגרת מודעת פרסום בעיתון יומי), או אז נקבע זמן של מינימום שבועיים להגשת התנגדות לצו קיום צוואה, וכי על פי החוק ניתן להגיש התנגדות כל עוד לא ניתן צו קיום הצוואה. במקרים בהם צו קיום הצוואה כבר ניתן, יש לבחון בחון היטב הליכים משפטיים אחרים. מכאן נובעת חשיבות ההתייעצות המשפטית עם עורך דין המתמחה בענייני צוואות ללא כל שהות וללא כל עיכובים, לתזמון חשיבות נעלה. חוסר עירנות או השתהות עלולים להוביל למצבים בלתי הפיכים, אשר להם תוצאות קשות מבחינת המתנגד הפוטנציאלי.

התנגדות לצו קיום צוואה, יש לערוך באופן מקצועי, יסודי, המבוסס על יסודות משפטיים איתנים וכן המושתת על מארג עובדות יציב ויצוק איתנה. להליך התנגדות לצו קיום צוואה יש לצרף את כל המסמכים עליהם מתבססת ההתנגדות, יש לתמוך את ההתנגדות בתצהיר ולשלם אגרה.

הבהרות משפטיות –

ראוי לציין כי האמור במאמר זה לעיל, מהווה סקירה כללית בלבד של נושא התנגדות לצו קיום צוואה, ולחלוטין אינו ממצה  את מכלול ההיבטים הרגישים והסבוכים אשר רלוונטיים לנושא התנגדות לצו קיום צוואה בפרט ולדיני הירושה בכלל.

לפיכך, כאשר מתעוררת שאלה ו/או הצורך לפעול בעניין התנגדות לצו קיום צוואה יש לפנות מייד וללא שהות לעורך דין אשר מתמחה בענייני התנגדות לצו קיום צוואה. ברור כי אין לראות בתוכן המאמר או במה שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, והוא אינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ משפטי. כמו כן, מאמרנו דלמעלה בנושא התנגדות לצו קיום צוואה אינו מהווה כלל ועיקר הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטת פעולות ו/או הליכים משפטיים כאלה ואחרים. כותב המאמר אינו אחראי בשום אופן, לא   באופן עקיף ולא באופן   ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה ו/או הליכים  שיינקטו ו/או שלא יינקטו כתוצאה מקריאת המאמר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל והאמור מטה, תנאי לקריאת מאמר זה הינו קריאה והסכמה לכל התנאים הכתובים במסגרת "תנאי שימוש" באתר משרד עורך דין חגי אורגד.

אשר על כן, עקב הסוגיות הסבוכות העומדות על הפרק עת מתעוררת סוגיה משפטית בעניין התנגדות לצו קיום צוואה, יש לפנות בראשית הדרך לעורך דין המתמחה בתחום התנגדות לצו קיום צוואה והיודע היטב את מלאכתו, על מנת שמלאכה זו ותוצאותיה תוביל את הצדדים לחוף מבטחים בסיומה בתיקים רגישים כגון אלה העוסקים בהליכי התנגדות לצו קיום צוואה.

לקביעת פגישת ייעוץ

השאירו פרטים ונחזור אליכם