התנאים למינוי אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס הינו בין הנושאים הרגישים ביותר אשר נידונים בבתי המשפט לענייני משפחה, זאת בשל העובדה כי החסוי על ענייניו  מבקשים למנות אפוטרופוס הינו החוליה החלשה ביותר בחברה, ומשכך המחוקק יצר סביבו חומת הגנה במסגרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962 (להלן: "החוק"),  בתי המשפט האריכו בפסיקות רבות אשר יצרו הלכות שמטרתן הינה ברורה והיא להגן על החסוי ולדאוג לטובתו ולרווחתו.

מינוי אפוטרופוס לא יינתן ע"י בית המשפט לענייני משפחה  בנקל, כי אם לאחר שבית המשפט יוודא שאכן האדם שעומד במרכז הבקשה בעניין מינוי אפוטרופוס הינו אדם אשר אכן אינו יכול לדאוג לענייניו וראוי כי יבוצע הליך של מינוי אפוטרופוס בכדי שזה יהיה ממונה על ענייניו של החסוי ויקדם את טובתו.

מבין כל סוגי האפוטרופסות ישנם שני סוגים שכיחים והם אפוטרופוס לגוף וכן אפוטרופוס לרכוש.

כאשר מתבצע הליך משפטי של מינוי אפוטרופוס אין זה מובן מאליו כי אפוטרופוס  ימונה על גופו ורכושו של החסוי על נקלה, שכן ראוי להסביר היטב ולשכנע את בית המשפט שאכן צו מינוי אפוטרופוס נחוץ במקרה דנא וישמור על זכויותיו של החסוי. מינוי אפוטרופוס לגוף  נדרש עת החסוי עליו ממנים אפוטרופוס אינו יכול לקבל החלטות רפואיות באופן עצמאי (כגון: הפעלת שיקול דעת האם נכון מבחינתו לקבל זריקה מצוות רפואי או שמא במקרים מורכבים יותר האם נכון מבחינתו לחתום אודות הסכמתו בגין עריכת ניתוח). החלטות הרות גורל אלה יתקבלו ע"י האפוטרופוס לאחר שהלה יפעיל את שיקול דעתו ויחליט במקום החסוי מה נכון ומה לא נכון עבורו.

באשר לעניין מינוי אפוטרופוס לרכוש, אזי אפוטרופוס לרכוש יתמנה ע"י בית המשפט לענייני משפחה רק לאחר שבית המשפט יווכח לדעת שהחסוי אכן אינו יכול ומסוגל לנהל את ענייניו הכספיים וכן לאחר שבית המשפט יבין שהאפוטרופוס המיועד הוא אכן האדם הנכון להתמנות כאפוטרופוס.

מינוי אפוטרופוס לרכוש, אין פירושו כלל ועיקר כי האפוטרופוס עושה ברכושו של החסוי כאוות נפשו.

באשר לעניינים השוטפים וכן להוצאות השוטפות בעניין החסוי, הדעת נותנת שהאפוטרופוס יהיה רשאי לעשות פעולות שגרתיות למען טובתו ורווחתו של החסוי ברמה יומיומית, ואין הוא מחויב לבקש רשות מבית המשפט בגין כל הוצאה והוצאה כאמור.

בעניין זה, נזכיר שהאפוטרופוס מחויב למסור דיווח הנקרא פרטה לאפוטרופוס הכללי, זאת מידי שנה.

(ראו פסק דינו המקיף של כבוד השופט אסף זגורי מבית המשפט לענייני משפחה בנצרת בפרשת א"פ 52412-05-12 משרד הרווחה והשירותים החברתיים – חיפה נגד נ.נ ואח').

באשר לעסקאות מקרקעין ו/או פעולות משמעותיות בכספו וברכושו של החסוי, צו מינוי אפוטרופוס אינו מאפשר לבצע פעולות  מורכבות ומשמעותיות אלה מכוחו של צו מינוי אפוטרופוס. אלא שבמקרים אלה יידרש האפוטרופוס, לבקש מבית המשפט אישור מראש לעשיית כל עסקה או פעולה משמעותית ברכושו ו/או בכספו של החסוי זאת מכח סעיף 47 לחוק. שאם לא כן, פעולה או עסקה שתיעשה בניגוד להוראות סעיף 47 לחוק תחשב כפעולה שנעשתה שלא כדין, על כל המשתמע מכך.

להלן יובא תוכנו של סעיף 47 לחוק:

האפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו; בפעולות המנויות להלן אין הוא מוסמך לייצג את החסוי מבלי שבית המשפט אישרן מראש:

(1)   העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה;

(2)   השכרה שחוקי הגנת הדייר חלים עליה;

(3)   פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על-פי חוק;

(4)   נתינת מתנות זולת מתנות ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות הענין;

(5)   נתינת ערבות;

(6)   פעולה אחרת שבית המשפט קבע, בצו המינוי או לאחר מכן, כטעונה אישור כאמור.

עינינו הרואות כי סוגיית מינוי אפוטרופוס הינה סוגיה מורכבת משפטית  ומסורבלת אשר ראוי כי עורך דין המומחה בתחום אפוטרופסות יטפל בתיקים מורכבים מעין אלה ויוביל את לקוחותיו לתוצאות הרצויות, שכן טיפול לא מקצועי או גרוע מכך טיפול רשלני, עלול להסב נזקים רבים הן לחסוי עצמו והן לאדם אשר מבקש להתמנות כאפוטרופוס עליו. 

הבהרות משפטיות – 

האמור במאמר זה לעיל, מהווה אך ורק סקירה כללית בלבד של  סוגיית מינוי אפוטרופוס ולחלוטין אינו ממצה את מכלול ההיבטים המורכבים אשר רלוונטיים לנושא מינוי אפוטרופוס. בכל מקרה ברי כי תחולנה הוראות החוק, התקנות והפסיקה.

לפיכך, ברור כי אין לראות בתוכן המאמר או במה שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, והוא אינו מתיימר בשום אופן להוות תחליף לייעוץ משפטי. יתר על כן, מאמרנו לעיל בנושא מינוי אפוטרופוס אינו מהווה כלל ועיקר הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטה פעולות ו/או הליכים כאלה ואחרים בנושא מינוי אפוטרופוס או בכלל. כותב המאמר אינו אחראי בשום פנים ואופן, לא   באופן עקיף ולא באופן ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה ו/או הליך  אשר יינקטו ו/או שלא יינקטו כתוצאה מקריאת המאמר. קריאת המאמר דלעיל בנושא מינוי אפוטרופוס כפופה לקריאה וקבלת תנאי השימוש באתר משרד עורך דין חגי אורגד, זאת מבלי לגרוע בהבהרות המשפטיות המצויינות לעיל ולהלן.

אשר על כן, עקב מורכבות הגשת תביעה בעניין מינוי אפוטרופוס יש לפנות בראשית הדרך לעורך דין המומחה בתחום דיני המשפחה בדגש על ענייני אפוטרופסות והיודע היטב את מלאכתו ובקיא בפרטי החקיקה והפסיקה הרלוונטיים, על מנת שמלאכה זו ותוצאותיה תוביל את הצדדים לתוצאה טובה ורצויה  בתיקים מורכבים העוסקים בנושא רווי הפרטים בעניין  תביעה בנושא מינוי אפוטרופוס.

לקביעת פגישת ייעוץ

השאירו פרטים ונחזור אליכם