חוזה שכירות דירה – הנקודות הקריטיות

חוזה שכירות דירה

חוזה  שכירות דירה הינו מסוג החוזים הנפוצים ביותר בקרב הציבור. במסגרת חוזה שכירות דירה ישנה מסגרת מקובלת ושכיחה, אשר הצדדים שכורתים חוזה שכירות דירה יוצרים, כגון: תקופת השכירות המקובלת הינה תקופה בת 12 חודשים כאשר ניתנת לשוכר אופציה להאריך את חוזה שכירות דירה למשך שנה עד שנתיים נוספות. אופן התשלום המקובל הינו הפקדת 12 המחאות הניתנות למשכיר עם כריתת חוזה שכירות דירה, כאשר דמי השכירות משולמים מדי חודש בחודשו. מקובל ליתן למשכיר- הבעלים המחאת בטחון או שטר ערבות או ערבות בנקאית, מטרת הערבויות הללו היא להגן על זכות המשכיר – הבעלים במסגרת חוזה שכירות דירה, כך שבמידה והשוכר יפר את החוזה הפרה יסודית למשל באי תשלומו את דמי השכירות או לחילפין יגרום נזק לרכוש, או לחילופי חילופין לא יפנה את הנכס כמתחייב על פי חוזה שכירות דירה במועד בסוף תקופת השכירות או בסוף תקופת האופציה המוארכת לפי העניין, יוכל המשכיר לפעול על פי סוג הערבות שניתנה לו על מנת שזכויותיו נשוא חוזה שכירות דירה לא תפגענה.

בקרב הציבור רווחת הדעה כי חוזה שכירות דירה הינו דבר של מה בכך, קרי דבר פעוט שאין להשקיע בכריתתו או בעמידה על תנאיו יתר על המידה. זוהי כמובן גישה שגויה מיסודה.

וכל כך למה?

שהרי עת כורתים חוזה שכירות דירה, יש לבחון טרם כריתתו את טיב זכויות המשכיר נשוא הנכס על מנת להיווכח כי המשכיר אכן רשאי להשכיר את הנכס ולהתקשר באמצעות חוזה שכירות דירה. אי בדיקה זו באופן יסודי, עלולה להותיר אתכם השוכרים ללא קורת גג וללא כספכם כאשר טמנו לכם פח והוליכו אתכם שולל בתרמית. סיטואציות מעין אלה מתרחשות חדשות לבקרים ובאות לפתחו של בית המשפט באופן יומיומי וכדבר שבשגרה. לכן, ראשית יש לבחון אם המתיימר לחתום מולנו על חוזה שכירות דירה אכן רשאי מבחינה חוקית וקניינית לעשות כן.

באשר לאופציה בנושא חוזה שכירות דירה, כשוכרים עליכם לוודא כי מדובר באופציה אמיתית ולא מדומה, קרי כי בתום תקופת השכירות תהא לכם האפשרות להמשיך לשכור את הדירה למשך שנה נוספת ובלבד שלא הפרתם חוזה שכירות דירה באופן יסודי, וכי הינכם יכולים באופן בלעדי וחד צדדי להחליט כי הינכם מממשים את תקופת האופציה וממשיכים להתגורר בדירה למשך שנה נוספת. כך למשכיר- הבעלים אין אפשרות לסיים עמכם את חוזה שכירות הדירה אף אם בשוק החופשי מוצעים לו דמי שכירות בשיעור גבוה יותר. באם הנכם בכובע של בעלים- משכירים, אזי חשוב מאוד לוודא כי האופציה תינתן לשוכר בתנאי שהלה לא הפר יסודית את חוזה שכירות דירה, שאם לא כן תאלצו "לבלות" שנה נוספת עם שוכר בעייתי שמפר את חוזה שכירות דירה חדשות לבקרים.

כשוכרים במסגרת חוזה שכירות דירה, עליכם לוודא כי בתום תקופת השכירות תושב אליכם הערבות שניתנה על ידיכם למשכיר הבעלים, שכן בשום אופן אין להותיר את ערבותכם בידיו מעבר לתקופה שנקבעה על ידי הצדדים במסגרת חוזה שכירות דירה.

קראו עוד על חוזה שכירות דירה.

הבהרות משפטיות –

ברי כי האמור במאמר זה לעיל, נאמר באופן כללי וכי נושא חוזה שכירות דירה הינו נושא מורכב ורווי הפרטים ובוודאי אינו ממצה סוגיה סבוכה ומורכבת זו.

אין לראות בתוכנו של המאמר או במה שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, ותוכנו או אי תוכנו אינו מתיימר בשום פנים ואופן להוות תחליף לייעוץ משפטי. כמו כן, מאמר זה אינו מהווה כלל ועיקר הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטת צעדים ו/או הליכים מכל מין וסוג שהוא. כותב המאמר אינו אחראי לא באופן עקיף ולא באופן ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה שתיעשה כתוצאה מקריאת המאמר דלמעלה.

לקביעת פגישת ייעוץ

השאירו פרטים ונחזור אליכם