עסקת מתנה מהי?

עסקת מתנה הינה הבעת רצון של בעל נכס מקרקעין, היינו דירה, מגרש, חנות, שטח חקלאי, מבנה תעשיה וכיוצ"ב, להעביר ללא תמורה את זכויות הבעלים – נותן המתנה לזוכים- מקבלי המתנה במסגרת עסקת מתנה.

חשוב שנבין כי עסקת מתנה הינה עסקה במקרקעין לכל דבר ועניין, ולכן כאשר צדדים מבקשים לכרות חוזה במסגרת עסקת מתנה יש לבצע את כלל הפעולות הנדרשות במסגרת עסקה רגילה במקרקעין.

חשוב להסביר כי אין כל פטור מחובת דיווח לרשויות המס כאשר מדובר בעניין עסקת מתנה, שכן חובת הדיווח חלה אף בעסקה זו, זאת בניגוד לדעה הרווחת בציבור כי עסקת מתנה זהו סוג של "סידור" פנימי בין בני משפחה בדרך כלל ואין עניין לרשויות ובייחוד לרשויות המס להתערב בעניין עסקת מתנה.

כמובן שגישה זו הנה שגויה מעיקרה. עסקת מתנה, ככל עסקה במקרקעין, מחייבת שהדברים יעלו על הכתובים ולא די בהסכמות בעל פה, זאת מכח דרישת הכתב המצויה בסעיף 8 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969.

טלו מקרה כאשר אב מבקש להעביר ללא תמורה את הזכויות במקרקעין השייכים לו לילדיו במסגרת עסקת מתנה. במקרה זה כאשר עסקינן בנושא עסקת מתנה על הצדדים לחתום על חוזה העברה ללא תמורה וכן על כל המסמכים הנלווים הדרושים בעניין עסקת מתנה וכן בעסקת מקרקעין רגילה.

היות ועניין עסקת מתנה הנו על פי רוב רצון המלווה באמוציות של קרוב ליתן לקרובו נכס מקרקעין ללא תמורה, אזי המחוקק והפסיקה מייחסים חשיבות להתנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי נותן המתנה בעניין עסקת מתנה, היות ולא סביר שאדם אשר עתיד לקבל נכס מקרקעין ללא תמורה יתנכר ויתייחס באופן מחפיר כלפי נותן המתנה, ואכן במקרים המתאימים בתי המשפט הורו אף לבטל עסקת מתנה כאשר העובדות והנסיבות הצדיקו זאת.

כך למשל פסק בית המשפט בתמ"ש 7990/09 ב.כ. ואח' נ' ע.כ. ואח' כאשר האם ביקשה להעביר לבנה זכויות במקרקעין במסגרת עסקת מתנה והלה התנהג אליה באופן מחפיר טרם רישום הזכויות מושא עסקת מתנה, אזי בית המשפט החליט לקבל את תביעת האם לביטול עסקת מתנה ואפשר לאם להתחרט ולחזור בה, תוך קביעה כי מדובר בהתחייבות לתת מתנה וכי עסקת מתנה בעניין זה לא הושלמה.

חשוב שנבין כי בנושא עסקת מתנה קיימות חבויות מס, אם כי מופחתות. כאשר עסקת מתנה, קרי, ההעברה ללא תמורה, הינה לקרוב כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין תשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), אזי לפי סעיף 62 לחוק יהא פטור נותן המתנה מתשלום מס שבח. אולם באם מקבל המתנה, שהינו קרובו של נותן המתנה כהגדרתו בחוק ובתקנות שהותקנו

על פיו הינו בעל דירה ומתן המקרקעין במסגרת עסקת מתנה מהווה עבורו דירה שנייה, אזי מקבל המתנה- קרוב זה יחויב בעניין עסקת מתנה במיסוי בשיעור של 1/3 מחיוב מס הרכישה הרגיל החל על דירה שנייה ואילך.

ברור לכולנו שהאמור במאמר זה לעיל נאמר על קצה המזלג בלבד ובוודאי אינו ממצה את מכלול ההיבטים המורכבים הקיימים בעניין עסקת מתנה בפרט ובעסקאות במקרקעין בכלל.

לפיכך, כבר בראשית הדרך ראוי ונכון לפנות לעורך דין המומחה בדיני מקרקעין על מנת שזה יבצע את מלאכתו המשפטית נאמנה בעניין עסקת מתנה, ובכדי להימנע מסיבוכים בעסקאות שלעיתים נראות על פניהן פשוטות וקלות אך לא היא ובכדי שעורך הדין יוביל את הצדדים בסיומו של תהליך לרישום מסודר בטאבו ולחוף מבטחים.

הבהרות משפטיות –

תנאי מקדים לקריאת מאמר זה הנה קריאה והסכמה מלאה של תנאי השמוש באתר משרד עו"ד חגי אורגד, זאת מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן.

יצוין כי האמור במאמר זה לעיל, מהווה אך ורק סקירה כללית בלבד של נושא עסקת מתנה, ובוודאי אינו ממצה כלל ועיקר את מכלול ההיבטים הסבוכים, אשר רלוונטיים לנושא דיני מקרקעין בכלל ונושא עסקת מתנה  בפרט.

אין לראות בשום אופן בתוכן המאמר או במה שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, ותוכנו או אי תוכנו אינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ משפטי. כמו כן, מאמר זה אינו מהווה כלל ועיקר הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטה פעולות ו/או צעדים ו/או הליכים כאלה ואחרים. כותב המאמר אינו אחראי באופן עקיף או ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה שתינקט כתוצאה מקריאת המאמר הן בעניין עסקת מתנה  או בעניין מקרקעין בכלל או בכל עניין אחר.

אשר על כן, עקב הסוגיות הסבוכות שעומדות על הפרק עת ביצוע כל פעולה במקרקעין ובוודאי בנושא עסקת מתנה, יש לפנות בראשית הדרך לעורך דין המומחה בתחום המקרקעין וכן בעניין עסקת מתנה והיודע היטב את מלאכתו, על מנת שמלאכה זו ותוצאותיה תוביל את הצדדים לתוצאה המשפטית הרצויה ללא כל סיבוכים.

לקביעת פגישת ייעוץ

השאירו פרטים ונחזור אליכם